Reisvoorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden volgen volledig eenvormig de algemene voorwaarden bepaald door de Geschillencommissie, Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel. Deze zijn conform aan de reiscontractenwet van 16 februari 1994. Deze voorwaarden werden door de Geschillencommissie gesplitst in algemene reisvoorwaarden en bijzondere voorwaarden. De algemene reisvoorwaarden en onze bijzondere voorwaarden als bemiddelaar en organisator zijn verder te bekijken:

Algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen
Bijzondere reisvoorwaarden EvenementtoursBijzondere voorwaarden van Evenementtours en belangrijke informatie bij uw bestelling

Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota’s bij verschillende artikels, en de aanvullingen die onze bijzondere reisvoorwaarden zijn. De Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen samen met deze Bijzondere Reisvoorwaarden maken integraal deel uit van de bestelling die u bij Evenementtours plaatst.

VOORGESTELDE PRIJZEN, PRIJS VAN WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN
- Prijzen zijn vast onder voorbehoud van brandstoftoeslagen en wisselkoersaanpassingen.
- Niet inbegrepen zijn kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid zijn.
- Annuleringen en wijzigingen hebben steeds extra kosten voor gevolg.

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van hierna volgende kosten, naast de normale prijsaanpassing : tot 30 dagen voor vertrek : 25 euro per persoon, minder dan 30 dagen voor vertrek : 50 euro per persoon. Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Indien Evenementtours in deze optreedt als reisbemiddelaar worden naast de door de reisorganisator bepaalde annuleringskost nog extra kosten aangerekend a rato van 10%. Indien Evenementtours optreedt als reisorganisator bedragen de annuleringskosten (tenzij anders vermeld op de bestelbon) : 35% van de reissom indien annulering gebeurt tot 60 dagen voor afreis, met 65% van de reissom indien annulering gebeurt tussen 60 en 30 dagen voor afreis, met 80% indien annulering gebeurt tussen 30 en 14 dagen voor afreis, met 95% indien annulering gebeurt tussen 14 en 7 dagen voor afreis. Annulering binnen de 7 dagen voor afreis resulteren steeds in annuleringskosten ten belope van het volledige reisbedrag.

BIJZONDERE VOORKEUREN – INFORMATIEPLICHT REIZIGER
Indien er voor de reiziger essentiële elementen betreffende de reis dienen te worden voorzien (b.v. rolstoelbereikbaarheid, ...) dienen deze elementen duidelijk te worden vermeld. Minder essentiële voorkeuren dienen eveneens te worden vermeld. (b.v. een kamer op de bovenste verdieping,...). Evenementtours zal alles in het werk stellen ook aan de minder essentiële elementen gevolg te geven, zonder deze echter te kunnen garanderen.
Bij de bestelling heeft de reiziger de verplichting om elk element dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het gedrang zou kunnen brengen (nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes,...) te melden. Ook indien bepaalde dergelijke elementen zich zouden voordoen na de bestelling heeft de reiziger de verplichting deze onmiddellijk te melden.

INENTINGEN
Onze Website www.evenementtours.be vermeldt voor een groot aantal bestemmingen de globale raad-gevingen. Voor de inentingen wendt u zich steeds best tot het tropisch instituut en/of bezoek aan de huisarts.

BETALING
Bij ondertekening van de bestelbon dient minstens een voorschot te worden voldaan gelijk aan 30% van het totaal verschuldigde bedrag. Het restant van het totale bedrag moet uiterlijk 5 weken voor aanvang van de reis worden voldaan.
Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de ingeboekte reis of accommodatie te annuleren. Reeds betaalde sommen worden dan ingehouden voor het gedeelte van de annuleringsbepalingen die op dat moment van toepassing zijn.
Bij reservatie minder dan 6 weken voor de aanvang van de reis moet de volledige reissom meteen worden betaald.

UURREGELINGEN – DIENSTREGELINGEN - VERTRAGINGEN
De vermelde uurregelingen zijn steeds indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden ! De reiziger dient er rekening mee te houden dat uurregelingen héél dikwijls veranderen bij touroperator reizen. Een lijnvlucht is zelden onderhevig aan wijzigingen van vluchtschema’s en in geval van wijziging worden deze dikwijls ruimschoots op tijd aangekondigd.
Mocht zich voor of tijdens de vliegreis een vertraging voordoen, waardoor u veel later op de bestemming arriveert, of waardoor u met een andere vlucht dan oorspronkelijk voorzien was op uw bestemming arriveert, dient u contact op te nemen met het grondpersoneel van de maatschappij waarmee gevlogen wordt. U kunt hen verzoeken een bericht te sturen naar uw eindbestemming om deze vertraging en de nieuwe regeling te melden.

BAGAGE
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een “property irregularity report” invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleiders te worden gevraagd.

FORMALITEITEN
De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten (paspoort, visum,...) die hem op de website, de offerte, de brochure of het uitgewerkte reisprogramma wordt meegedeeld.
In geen geval draagt Evenementtours de kosten die zouden voortvloeien uit nalatigheid van de reiziger om zich in regel te stellen met deze formaliteiten.Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

BEVOEGDHEDEN EVENEMENTTOURS ALS REISBEMIDDELAAR
In het geval Evenementtours optreedt als bemiddelaar tussen de reiziger en een touroperator verleent de reiziger aan Evenementtours de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en touroperator en kiest de reiziger adres bij Evenementtours inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt de reiziger Evenementtours aan tot zijn lasthebber.

AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTTOURS ALS REISORGANISATOR
De algemene aansprakelijkheid van Evenementtours wordt geregeld door artikel 14 van de algemene reisvoorwaarden, dat een samenvatting is van de artikels 17 en 18 van de Reiscontractenwet. Evenementtours vestigt er de aandacht op dat de reisorganisator niet betrokken is in geval van overmacht (zoals in art 14.2b), en onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. Evenementtours is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel. Bovendien is Evenementtours wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheid verkerende reiziger tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.
Het reisprogramma werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn op datum van bestelling. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de Evenementtours aan de opdrachtgevers/en of de reizigers worden meegedeeld. De prestaties van de Evenementtours nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

BETWISTINGEN
Een klacht dient ons te worden overgemaakt op schriftelijke manier ten laatste 1 maand na het uitvoeren van de reis. Deze klacht dient uitgebreid te worden omschreven. De tegenwaarde van niet verkregen diensten op plaats van bestemming wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken lokale diensten -verstrekker en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Naar bovenAlgemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen vzw

Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 : Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 : Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 : Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 : Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 : De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 : Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 : Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 : Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 : Klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 : Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de Cel verzoening: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: verzoening.gr(at)skynet.be

Artikel 18 : Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.
Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
e-mail: clv.gr(at)skynet.be

Een wettelijke borgtocht dekt onze beroepsverbintenissen onder de voorwaarden gesteld door het K.B. van 30 juni 1966, gewijzigd bij K.B. van 2 april 1996. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan (eveneens aangetekend) aan de Administrateur-generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 – 1000 Brussel. De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen 12 maanden na de uitvoering van de diensten die de schuld hebben doen ontstaan.

Conform art.36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Evenementtours bvba door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 - RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Naar boven